نستله در سپیدار

شرکت نستله جهت معرفی محصول جدید غذای کودکان و نوزادان از مجموعه سرلاک و برگزاری سمینار مربوط به آن مجموعه سپیدار شاندیز را انتخاب نمود.